Het bidden van de RozenkransHet bidden van de Rozenkrans is vooral het steeds herhalen van dezelfde gebedsteksten. Deze gebedsvorm lijkt veel op het bidden van mantra's (heilige formules) zoals in het hindoïsme en boedhisme.

Het snoer van een Rozenkrans is bezet met 5 groepen van elk 10 kleine kralen, de zogenaamde 'tientjes'.De tientjes worden van elkaar gescheiden door grote kralen, 5 in totaal. Op elke kleine kraal wordt een Weesgegroetje gebeden, op elke grote kraal een Onze Vader. En op de eerste van de tien dichter opéén zittende kralen, wordt een geheim van de Rozenkrans genoemd.

Het bidden van de Rozenkrans

Kruisteken

"In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Dan volgen, op het kruis van het gebedssnoer, de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van
de drie-ene God:

"Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.
Amen."

"Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen."

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:

"Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen."

"O mijn Jezus,
vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel,
vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet, ter ere van Maria in haar relatie tot de drie Goddelijke personen binnen de drie-eenheid:

'Dochter van God de Vader',
"Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen."

"Moeder van God de Zoon.
"Wees gegroet Maria
vol van genade ... enz."

"Bruid van God, de heilige Geest.
"Wees gegroet Maria
vol van genade ... enz."

"Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen"

Op de volgende grote kraal, met het bidden van het Onze Vader, begint de eigenlijke rozenkrans
Op de kleine kralen wordt telkens een Weesgegroet gebeden

"Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen."

Een reeks van tien Wees gegroetjes, een 'tientje', wordt besloten met de lofprijzing:
"Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen."

gevolgd door het Onze Vader op de grote kraal, als begin van het volgende tientje.

Het Rozenkransgebed wordt beeindigd met het kruisteken en de woorden:
"In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen."

Aan het luidop gezegde gebed, dienen op de eerste van de tien dichter opeenzittende kralen, de hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden. Bij het bidden in het openbaar moeten de geheimen uitgesproken worden. Bij het persoonlijk gebed is het voldoende dat aan het luidop gezegde gebed de overwegingen van de geheimen in stilte toevoegd worden.
Er zijn drie keer vijf geheimen van de Rozenkrans, die met elkaar een soort samenvatting vormen van het evangelie en van het geloof van de RK-Kerk omtrent Maria.
Het bidden van een hele rozenkrans bestaat dus uit honderdvijftig Weesgegroeten, (drie keer de krans rond voor de drie soorten geheimen). Gewoonlijk bidt men per keer een derde deel. Dit heet Rozenhoedje. Op maandag en donderdag worden de Blijde Geheimen overwogen, op dinsdag en vrijdag De Droevige en op woensdag, zaterdag en zondag De Glorievolle geheimen.

Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
Maria bezoekt haar nicht Elisabet.
Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
Jezus wordt gegeseld.
Jezus wordt met doornen gekroond.
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):

Jezus verrijst uit de doden.
Jezus stijgt op ten hemel.
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond.

Geheimen van het Licht (donderdag):

De doop van Jezus in de Jordaan.
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Rozenkransen

Zelf een Rozenkrans maken

Home

©Harriet